Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
  • Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
Thống kê hành chính công