Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Tải về
  • Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư. Tải về
  • Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tải về
  • Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Tải về
  • Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH Tải về
Thống kê hành chính công