Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Tải về
  • Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cần an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" Tải về
  • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về
  • Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
Thống kê hành chính công