Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1327/QÐ-BCT 03/06/2024 Triển khai Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tải về
2 766/QÐ-TTg 23/06/2022 Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Tải về
3 1747/QÐ-TTg 30/12/2023 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Tải về
4 15/2023/TT-BKHÐT 26/12/2023 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Tải về
5 46/2023/NÐ-CP 01/07/2023 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Tải về
6 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 06/10/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Tải về
7 50/2019/QH14 25/11/2019 Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải về
8 14/2017/QH14 20/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải về
9 52/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Tải về
10 53/2022/NÐ-CP 15/08/2022 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Tải về
11 10/2022/TT-BKHÐT 15/06/2022 Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
12 44/2022/NÐ-CP 29/06/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Tải về
13 35/CT-TTg 07/09/2017 Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
14 97/2021/NÐ-CP 08/11/2021 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về
15 01/2022/TT-BTTTT 17/02/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Sửa đổi 1: 2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVB và điều hành Tải về
16 34/2021/QÐ-TTg 08/11/2021 Quyết định Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Tải về
17 10/2015/TT-BKHÐT 26/10/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
18 13/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cần an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" Tải về
19 97/2021/NÐ-CP 08/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về
20 30/2020/NÐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư Tải về
21 86/NQ-TW 06/08/2021 Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
22 83/2017/NÐ-CP n 18/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Tải về
23 47-CT/TW 25/06/2015 Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Tải về
24 1634/CT-TTg 31/08/2010 Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH Tải về
25 08/2018/TT-BCA 05/03/2018 Thông tư số quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Tải về
26 17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư quy định và quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH Tải về
27 778/QÐ-BKHÐT 17/06/2021 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
28 701/QÐ-BKHÐT 02/06/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
29 47/2021/NÐ-CP 01/04/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
30 45/2021/NÐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tải về