Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 06/2020/TT-BKHÐT 18/09/2020 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
2 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư Tải về
3 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật đầu tư theo Phương thức đối tác công tư Tải về
4 62/2020/NÐ-CP 20/07/2020 Nghị định về Vị trí việc làm và biên chế công chức Tải về
5 56/2020/NÐ-CP 25/05/2020 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Tải về
6 41/2020/NÐ-CP 24/07/2020 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tải về
7 37/2020/NÐ-CP 15/05/2020 Nghị định Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư Tải về
8 13/2020/QÐ-TTg 22/05/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Tải về
9 40/2020/NÐ-CP 06/04/2020 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công Tải về
10 402/QÐ-BKHÐT 13/03/2020 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
11 01/2020/TT-BKHÐT 01/04/2020 Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Tải về
12 292/QÐ-BCT 21/01/2020 Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Tải về
13 5411/LÐTBXH-TCGDNN 11/12/2019 Hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Tải về
14 33/2019/TT-BTC 08/01/2020 Thông tư quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam Tải về
15 76/2019-TTBTC 01/01/2020 Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi Tải về
16 87/2019/NÐ-CP 14/11/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Tải về
17 45/2019/TT-BTC 02/10/2019 Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án ‘Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025’. Tải về
18 08/2018/TT-BKHÐT 11/02/2019 Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
19 286/QÐ-TTg 09/03/2018 Quyết định 286/QĐ-TTg ngày 09/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
20 4332/BKHÐT-ÐTNN 30/06/2015 V/v áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài Tải về
21 4366/BKHÐT-PC 30/06/2015 V/v Triển khai thi hành Luật Đầu tư Tải về
22 4326/BKHÐT-ÐTNN 30/06/2015 V/v thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư Tải về
23 250/QÐ-BKHÐT 05/03/2015 Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư về việc Phê duyệt "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% Tải về
24 67/2014/QH13 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 Tải về
25 30/2015/NÐ-CP 05/05/2015 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
26 15/2015/NÐ-CP 24/07/2020 Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải về
27 43/NQ-CP 06/06/2014 Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Tải về
28 5186/2014/CV-BKHÐT 11/08/2014 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng tải thông tin đấu thầu
29 3978/BKHÐT-TH 24/07/2020 Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015
30 14/CT-TTg 14/06/2014 Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Tải về