Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 86/NQ-TW 06/08/2021 Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
2 83/2017/NÐ-CP n 18/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Tải về
3 47-CT/TW 25/06/2015 Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Tải về
4 1634/CT-TTg 31/08/2010 Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH Tải về
5 08/2018/TT-BCA 05/03/2018 Thông tư số quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Tải về
6 17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư quy định và quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH Tải về
7 778/QÐ-BKHÐT 17/06/2021 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
8 701/QÐ-BKHÐT 02/06/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
9 47/2021/NÐ-CP 01/04/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
10 45/2021/NÐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tải về
11 15/2021/TT-BTC 18/02/2021 Thông tư Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công Tải về
12 07/2020/TT-BKHÐT 30/09/2020 Thông tư Quy định về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Tải về
13 01/2021/TT-BKHÐT 16/03/2021 Thông tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp Tải về
14 167/QÐ-TTg 03/02/2021 Quyết định phê duyệt Đề án, lựa chọn, hoàn thiện nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 Tải về
15 06/2020/TT-BKHÐT 18/09/2020 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
16 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư Tải về
17 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật đầu tư theo Phương thức đối tác công tư Tải về
18 62/2020/NÐ-CP 20/07/2020 Nghị định về Vị trí việc làm và biên chế công chức Tải về
19 56/2020/NÐ-CP 25/05/2020 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Tải về
20 41/2020/NÐ-CP 24/07/2020 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tải về
21 37/2020/NÐ-CP 15/05/2020 Nghị định Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư Tải về
22 13/2020/QÐ-TTg 22/05/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Tải về
23 40/2020/NÐ-CP 06/04/2020 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công Tải về
24 402/QÐ-BKHÐT 13/03/2020 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
25 01/2020/TT-BKHÐT 01/04/2020 Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Tải về
26 292/QÐ-BCT 21/01/2020 Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Tải về
27 5411/LÐTBXH-TCGDNN 11/12/2019 Hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Tải về
28 33/2019/TT-BTC 08/01/2020 Thông tư quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam Tải về
29 76/2019-TTBTC 01/01/2020 Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi Tải về
30 87/2019/NÐ-CP 14/11/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Tải về