Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2406/QÐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
2 1586/QÐ-UBND 23/08/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ Tải về
3 34/2023/QÐ-UBND 31/10/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
4 35/2023/QÐ-UBND 03/11/2023 Quyết định ban hành quy định công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 36/2023/QÐ-UBND 07/11/2023 Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 40/2023/QÐ-UBND 05/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
7 42/2023/QÐ-UBND 12/12/2023 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 43/2023/QÐ-UBND 20/12/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Tải về
9 45/2023/QÐ-UBND 29/12/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức một số loại đất; kích thược, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp bo Nhà nước trực tiếp quản lý trên đị Tải về
10 2853/QÐ-UBND 29/12/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Tải về
11 1452/QÐ-UBND 03/08/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Tải về
12 21/2023/QÐ-UBND 03/07/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
13 1050/QÐ-UBND 02/06/2023 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
14 04/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
15 33-CT/TU 20/03/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 203 Tải về
16 04-NQ/TU 02/04/2021 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
17 2969/QÐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
18 2687/QÐ-UBND 02/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện, UBND Tải về
19 1943/QÐ-UBND 30/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
20 1337/QÐ-UBND 14/06/2022 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (G) Tải về
21 627/QÐ-UBND 15/03/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cống bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UB Tải về
22 629/QÐ-UBND 15/03/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
23 3819/QÐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
24 3844/QÐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk Tải về
25 38-HD/BTGTU 23/12/2021 Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 05- KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về "đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới". Tải về
26 13/2021/NQ-HÐND 20/12/2021 Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực Tải về
27 3509/QÐ-UBND 14/12/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;sửa đổi nội dung một số TTHC đã công bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
28 QÐ 2784/QÐ-UBND 09/10/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Tải về
29 13/CT-UBND 19/07/2021 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
30 2589/QÐ-UBND 12/09/2019 Quyết định về việc công bố danh mục các loại văn bản điện tử ký số gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tải về