Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2425/QÐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 04-NQ/TU 02/04/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
3 2474/QÐ-UBND 07/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 22/2021/QÐ-UBND 29/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 02/CT-UBND 18/01/2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư. Tải về
6 1035/KH-UBND 31/01/2019 Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tải về
7 1738/QÐ-UBND 04/08/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 22/2018/QÐ-UBND 12/09/2018 Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
9 13/2020/QÐ-UBND 07/05/2020 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Tải về
10 05/2020/NQ-HÐND 08/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định về Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
11 15/2020/QÐ-UBND 21/05/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Tải về
12 986-QÐ/UBND 08/05/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 Tải về
13 12/2020/QÐ-UBND 09/05/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
14 584/QÐ-UBND 23/03/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025 Tải về
15 507 12/03/2020 Phục hồi hiệu lực một số quy hoạch đã bãi bỏ tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
16 3944 31/12/2019 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2020 Tải về
17 3512 22/11/2019 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
18 305 12/11/2019 Báo cáo tổng kết 5 năm tình hình quản lý và kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2019 Tải về
19 2863 04/10/2019 Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột Tải về
20 2809 30/09/2019 Quyết định về phê duyệt Chương trình hỗ trợ kỹ thuật: Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng (PPI Compact) Tải về
21 2896 07/10/2019 Quyết định về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22 2639/QÐ-UBND 18/09/2019 Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tải về
23 DTQM 01/08/2019 Hướng dẫn đấu thầu qua mạng Tải về
24 2026/QÐ-UBND 24/08/2018 Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 6) Tải về
25 139 13/12/2017 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải về
26 2932 19/10/2017 Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tải về
27 852 10/04/2017 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tải về
28 1102 11/06/2013 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thay cho Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Tải về
29 1047 15/04/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
30 114/QÐ-SKHÐT 08/08/2014 Quyết định 114/QĐ-SKHĐT ngày 08/8/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk Tải về