Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 06/2020/TT-BKHÐT 18/09/2020 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
2 15/2020/QÐ-UBND 21/05/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 986-QÐ/UBND 08/05/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 Tải về
4 12/2020/QÐ-UBND 09/05/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 584/QÐ-UBND 23/03/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025 Tải về
6 507 12/03/2020 Phục hồi hiệu lực một số quy hoạch đã bãi bỏ tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
7 3944 31/12/2019 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2020 Tải về
8 3512 22/11/2019 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
9 305 12/11/2019 Báo cáo tổng kết 5 năm tình hình quản lý và kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2019 Tải về
10 2863 04/10/2019 Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột Tải về
11 2809 30/09/2019 Quyết định về phê duyệt Chương trình hỗ trợ kỹ thuật: Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng (PPI Compact) Tải về
12 2896 07/10/2019 Quyết định về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
13 2639/QÐ-UBND 18/09/2019 Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tải về
14 DTQM 01/08/2019 Hướng dẫn đấu thầu qua mạng Tải về
15 2026/QÐ-UBND 24/08/2018 Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 6) Tải về
16 139 13/12/2017 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải về
17 2932 19/10/2017 Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tải về
18 852 10/04/2017 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tải về
19 1102 11/06/2013 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thay cho Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Tải về
20 1047 15/04/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
21 114/QÐ-SKHÐT 08/08/2014 Quyết định 114/QĐ-SKHĐT ngày 08/8/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk Tải về
22 91/QÐ-SKHÐT 15/07/2016 Quyết định 91/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tải về
23 136/QÐ-UB 22/01/1996 Quyết định số 136/QĐ-UB ngày 22/01/1966 về thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
24 52/QÐ-SKHÐT 22/07/2015 Quyết định số 52/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
25 53/QÐ-SKHÐT 22/07/2015 Quyết định số 53/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
26 47/QÐ-SKHÐT 02/07/2015 Quyết định số 47/QĐ-SKHĐT ngày 02/7/2015 về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
27 1037 01/07/2015 Công văn 1037 về việc nộp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư tại Đắk Lắk Tải về
28 48/2012/QÐ-UBND 14/12/2012 Quyết định 48/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
29 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư Tải về
30 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật đầu tư theo Phương thức đối tác công tư Tải về