Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2425/QÐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 04-NQ/TU 02/04/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
3 2474/QÐ-UBND 07/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 22/2021/QÐ-UBND 29/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 86/NQ-TW 06/08/2021 Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
6 83/2017/NÐ-CP n 18/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Tải về
7 02/CT-UBND 18/01/2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư. Tải về
8 1035/KH-UBND 31/01/2019 Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tải về
9 47-CT/TW 25/06/2015 Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Tải về
10 1634/CT-TTg 31/08/2010 Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH Tải về
11 08/2018/TT-BCA 05/03/2018 Thông tư số quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Tải về
12 17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư quy định và quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH Tải về
13 778/QÐ-BKHÐT 17/06/2021 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
14 701/QÐ-BKHÐT 02/06/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
15 47/2021/NÐ-CP 01/04/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
16 45/2021/NÐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tải về
17 1738/QÐ-UBND 04/08/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
18 15/2021/TT-BTC 18/02/2021 Thông tư Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công Tải về
19 07/2020/TT-BKHÐT 30/09/2020 Thông tư Quy định về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Tải về
20 01/2021/TT-BKHÐT 16/03/2021 Thông tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp Tải về
21 167/QÐ-TTg 03/02/2021 Quyết định phê duyệt Đề án, lựa chọn, hoàn thiện nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 Tải về
22 22/2018/QÐ-UBND 12/09/2018 Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
23 13/2020/QÐ-UBND 07/05/2020 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Tải về
24 05/2020/NQ-HÐND 08/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định về Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
25 06/2020/TT-BKHÐT 18/09/2020 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
26 15/2020/QÐ-UBND 21/05/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Tải về
27 986-QÐ/UBND 08/05/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 Tải về
28 12/2020/QÐ-UBND 09/05/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
29 584/QÐ-UBND 23/03/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025 Tải về
30 507 12/03/2020 Phục hồi hiệu lực một số quy hoạch đã bãi bỏ tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về