Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1327/QÐ-BCT 03/06/2024 Triển khai Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tải về
2 766/QÐ-TTg 23/06/2022 Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Tải về
3 1747/QÐ-TTg 30/12/2023 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Tải về
4 2406/QÐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
5 1586/QÐ-UBND 23/08/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ Tải về
6 34/2023/QÐ-UBND 31/10/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
7 35/2023/QÐ-UBND 03/11/2023 Quyết định ban hành quy định công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 36/2023/QÐ-UBND 07/11/2023 Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tải về
9 40/2023/QÐ-UBND 05/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
10 42/2023/QÐ-UBND 12/12/2023 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
11 43/2023/QÐ-UBND 20/12/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Tải về
12 45/2023/QÐ-UBND 29/12/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức một số loại đất; kích thược, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp bo Nhà nước trực tiếp quản lý trên đị Tải về
13 2853/QÐ-UBND 29/12/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Tải về
14 15/2023/TT-BKHÐT 26/12/2023 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Tải về
15 46/2023/NÐ-CP 01/07/2023 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Tải về
16 1452/QÐ-UBND 03/08/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Tải về
17 21/2023/QÐ-UBND 03/07/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
18 1050/QÐ-UBND 02/06/2023 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
19 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 06/10/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Tải về
20 04/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
21 33-CT/TU 20/03/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 203 Tải về
22 04-NQ/TU 02/04/2021 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
23 50/2019/QH14 25/11/2019 Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải về
24 14/2017/QH14 20/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải về
25 2969/QÐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
26 2687/QÐ-UBND 02/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện, UBND Tải về
27 1943/QÐ-UBND 30/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
28 52/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Tải về
29 53/2022/NÐ-CP 15/08/2022 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Tải về
30 10/2022/TT-BKHÐT 15/06/2022 Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về