Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Tên mẫu biểu Ký hiệu Mẫu trắng Mẫu ví dụ
1 Về việc triển khai Công văn số 675/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc triển khai Công văn số 675/BKHĐT-GSTĐĐT ng Tải về
2 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư năm 2020 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đán Tải về
3 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 Tải về
4 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
5 Triển khai công tác lập, gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư năm 2019 Tải về
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 Tải về
7 Biễu mẫu đính kèm Công văn số 3117/SKHĐT-ĐTG ngày 11/12/2019 của Sở KH&ĐT V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 Tải về
8 Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 1564, 1565 và 1566 ngày 05/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tải về
9 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 Tải về
10 Công văn 23/SKHĐT-ĐTG ngày 05/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu năm 2018 23 Tải về
11 Công văn số 1479/SKHĐT-KGXV ngày 03/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh 1379 Tải về Tải về
12 Công văn số 1430/SKHĐT-ĐTG ngày 27/6/2018 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Tải về Tải về
13 Công văn 641/SKHĐT-KGVX ngày 02/4/2018 về việc đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế quản lý và phân cấp thực hiện CTMTQG, GĐ 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 641 Tải về Tải về
14 Công văn số 800/SKHĐT-KGVX ngày 16/4/2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 thực hiện các CTMTQG 800 Tải về
15 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
16 Công văn 150/SKHĐT-ĐTG ngày 19/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017. 3841 Tải về Tải về
17 Công văn 104/SKHĐT-ĐTG ngày 15/01/2018 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 104 Tải về Tải về
18 Công văn 3841/UBND-CN về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP
19 Dự thảo Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20 Công văn 1145/SKHĐT-ĐTG, ngày 29/6/2017 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 1145 Tải về
21 Công văn 873/SKHĐT-KGVX ngày 23/5/2017 V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 740/SKHĐT-KGVX ngày 28/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 873 Tải về
22 Công văn 740/SKHĐT ngày 28/4/2017 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc các Chương trình MTQG, KH 2017 740 Tải về
23 Công văn 175/SKHĐT-ĐTG về việc lập và gửi cáo báo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 Tải về Tải về
24 Công văn 45/SKHĐT-TĐDA ngày 10/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 Tải về Tải về
25 Công văn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công Tải về
26 Các biểu mẫu và các danh mục dự án kèm theo Công văn 1197/SKHĐT-TĐDA, Công văn 1173/SKHĐT-TĐDA, Công văn 1209/SKHĐT-TĐDA Tải về
27 Công văn 26/SKHĐT-TĐDA ngày 07/01/2016 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Tải về
28 Công văn 2153/SKHĐT-TĐDA về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước Tải về
29 Công văn 2126 về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 2015 và Biểu mẫu kèm theo Tải về Tải về
30 Dự thảo Nghị quyết Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Lắk Tải về