Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Tên mẫu biểu Ký hiệu Mẫu trắng Mẫu ví dụ
1 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1857/SKHĐT-ĐTG Tải về Tải về
2 Về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh năm 2022 41-43/SKHĐT-ĐTG Tải về
3 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 3500/SKHĐT-ĐTG Tải về
4 Về việc triển khai Thông tư số 08-2022-TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 1895/SKHĐT-ĐTG Tải về
5 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn Tải về
6 Dự thảo Luật Đấu thầu Dự thảo Luật Đấu thầu Tải về
7 Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Tải về
8 Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu Tải về
9 Về việc triển khai Công văn số 675/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc triển khai Công văn số 675/BKHĐT-GSTĐĐT ng Tải về
10 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư năm 2020 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đán Tải về
11 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 Tải về
12 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
13 Triển khai công tác lập, gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư năm 2019 Tải về
14 Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 Tải về
15 Biễu mẫu đính kèm Công văn số 3117/SKHĐT-ĐTG ngày 11/12/2019 của Sở KH&ĐT V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 Tải về
16 Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 1564, 1565 và 1566 ngày 05/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tải về
17 Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 Tải về
18 Công văn 23/SKHĐT-ĐTG ngày 05/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu năm 2018 23 Tải về
19 Công văn số 1479/SKHĐT-KGXV ngày 03/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh 1379 Tải về Tải về
20 Công văn số 1430/SKHĐT-ĐTG ngày 27/6/2018 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Tải về Tải về
21 Công văn 641/SKHĐT-KGVX ngày 02/4/2018 về việc đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế quản lý và phân cấp thực hiện CTMTQG, GĐ 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 641 Tải về Tải về
22 Công văn số 800/SKHĐT-KGVX ngày 16/4/2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 thực hiện các CTMTQG 800 Tải về
23 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
24 Công văn 150/SKHĐT-ĐTG ngày 19/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017. 3841 Tải về Tải về
25 Công văn 104/SKHĐT-ĐTG ngày 15/01/2018 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 104 Tải về Tải về
26 Công văn 3841/UBND-CN về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP
27 Dự thảo Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28 Công văn 1145/SKHĐT-ĐTG, ngày 29/6/2017 về việc triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 1145 Tải về
29 Công văn 873/SKHĐT-KGVX ngày 23/5/2017 V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 740/SKHĐT-KGVX ngày 28/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 873 Tải về
30 Công văn 740/SKHĐT ngày 28/4/2017 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc các Chương trình MTQG, KH 2017 740 Tải về