Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025 Tải về
Thống kê hành chính công

Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020

12/05/2020 08:01

Ngày 08/5/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

04/12/2019 09:38

Ngày 04/6/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Quyết định về việc ban hành Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018, định hướng đến năm 2020

28/10/2019 16:08

Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018, định hướng đến năm 2020

Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

17/10/2019 07:25

Ngày 11/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh...

Danh mục các dự án bổ sung vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

09/10/2019 11:24

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, có...

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng (PPI Compact)

09/10/2019 11:29

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 2809/UBND-TH ngày 30/9/2019 phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng (PPI Compact) do Tổ...