Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025 Tải về
Thống kê hành chính công

Báo cáo Tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2020

04/07/2020 08:22

Ngày 01/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Báo cáo số 1556/BC-SKHĐT về việc Báo cáo Tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2020.

Báo cáo tháng 05/2020 Thực hiên chỉ thị 18/CT ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh

08/06/2020 15:03

Báo cáo tháng 05/2020 Thực hiên chỉ thị 18/CT ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh

Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk

25/05/2020 15:50

Ngày 22/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành báo cáo số 1136/BC-SKHĐT về báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở...

Báo cáo kết quả công tác Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ 01/1/2019 đến 30/3/2020)

15/05/2020 07:39

Ngày 11/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành báo cáo số 1033/BC-SKHĐT về Báo cáo kết quả công tác Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ 01/1/2019 đến 30/3/2020)

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19

15/05/2020 08:02

Ngày 08/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1021/SKHĐT-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

21/04/2020 13:38

Ngày 20/4/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 863/SKHĐT-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2020

10/04/2020 15:13

Ngày 08/4/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 40/QĐ-SKHĐT về Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2020