Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 10/2022/TT-BKHÐT 15/06/2022 Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
2 44/2022/NÐ-CP 29/06/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Tải về
3 1337/QÐ-UBND 14/06/2022 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (G) Tải về
4 35/CT-TTg 07/09/2017 Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
5 627/QÐ-UBND 15/03/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cống bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UB Tải về
6 629/QÐ-UBND 15/03/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
7 97/2021/NÐ-CP 08/11/2021 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về
8 01/2022/TT-BTTTT 17/02/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Sửa đổi 1: 2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVB và điều hành Tải về
9 34/2021/QÐ-TTg 08/11/2021 Quyết định Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Tải về
10 3819/QÐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
11 3844/QÐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk Tải về
12 38-HD/BTGTU 23/12/2021 Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 05- KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về "đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới". Tải về
13 13/2021/NQ-HÐND 20/12/2021 Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực Tải về
14 3509/QÐ-UBND 14/12/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;sửa đổi nội dung một số TTHC đã công bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
15 10/2015/TT-BKHÐT 26/10/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
16 QÐ 2784/QÐ-UBND 09/10/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Tải về
17 13/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cần an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" Tải về
18 97/2021/NÐ-CP 08/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về
19 13/CT-UBND 19/07/2021 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
20 2589/QÐ-UBND 12/09/2019 Quyết định về việc công bố danh mục các loại văn bản điện tử ký số gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tải về
21 30/2020/NÐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư Tải về
22 2825/QÐ-UBND 11/10/2021 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
23 2425/QÐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
24 04-NQ/TU 02/04/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
25 2474/QÐ-UBND 07/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
26 22/2021/QÐ-UBND 29/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
27 86/NQ-TW 06/08/2021 Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
28 83/2017/NÐ-CP n 18/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Tải về
29 02/CT-UBND 18/01/2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư. Tải về
30 1035/KH-UBND 31/01/2019 Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tải về