Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
  • Nghị định 44/2022/NĐ-CP sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Tải về
  • Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (G) Tải về
  • Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
  • Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cống bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UB Tải về
Thống kê hành chính công